POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1. INFORMACIÓN XERAL

Esta páxina web (en diante Sitio web) é propiedade de:

- Razón social: AUTORIDADE PORTUARIA DE MARÍN E RÍA DE PONTEVEDRA
- CIF: Q-3667004- J
- Dirección: Parque de Cantodarea s/n- 36900 Marín (Pontevedra)
- Teléfono: + 34 986 85 52 00
- Fax: + 34 986 84 01 93
- web: http://www.apmarin.com

O presente Sitio web foi creado pola AUTORIDADE PORTUARIA DE MARÍN E RÍA DE PONTEVEDRA, coa finalidade de difundir información relacionada con esta entidade.

2. CONTIDO

A información que aparece neste Sitio web é a vixente na data da súa última actualización. A Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra resérvase o dereito para actualizar, modificar ou eliminar dita información, podendo limitar ou non permitir o acceso a este Sitio web. Igualmente, se reserva a facultade de efectuar, en calquera momento e sen aviso previo/previo aviso, cuantos cambios e modificacións estimen convenientes.

Non serán considerados como publicidade enganosa os erros formais ou numéricos que poidan atoparse ao longo do contido das distintas seccións do Sitio web, producidos como consecuencia dun mantemento e/ou actualización incompleta ou defectuosa da información contida no mesmo. A Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra, como consecuencia do disposto neste apartado, comprométese a corrixilo tan pronto como teña coñecemento dos devanditos erros.

3. TERMOS E CONDICIÓNS

O acceso a este Sitio web e a calquera das súas páxinas supón coñecer e aceptar as advertencias legais, condicións e termos de uso que figuran a continuación. A Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra se reserva a facultade de modificar unilateralmente as condicións e termos de uso deste Sitio web. Calquera modificación dos mesmos anunciarase convenientemente a través desta páxina e será efectiva desde o momento da súa publicación.

Uso lícito
O usuario comprométese a utilizar esta páxina sen incorrer en actividades que poidan ser consideradas ilícitas ou ilegais, que infrinxan os dereitos da Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra ou de terceiros, ou que poidan danar, inutilizar, sobrecargar ou deteriorar o Sitio web ou impedir a normal utilización do mesmo.

En concreto e sen carácter taxativo, queda prohibido:
- Calquera forma de violación dos dereitos de terceiros (dereito á intimidade e á propia imaxe, dereitos de propiedade intelectual e industrial, etc.)
- Realizar, empregando os contidos deste Sitio web, calquera tipo de publicidade como envío de correos electrónicos non solicitados (spam) ou comunicación similar.
- Introducir virus informáticos, arquivos defectuosos, ou calquera outro software ou programa informático que poida provocar danos ou alteracións non autorizadas dos contidos ou sistemas accesibles a través deste Sitio web.

Contidos
O usuario deberá absterse de obter os contidos utilizando para iso medios ou procedementos distintos dos que, puxéronse á súa disposición a este efecto, indicáronse neste Sitio web ou se empreguen habitualmente na internet e, neste último caso, sempre que non entrañen un risco de dano ou inutilización do Sitio web e os seus contidos.

4. RESPONSABILIDADE

O usuario será o único responsable das infraccións en que poida incorrer ou dos prexuízos que se poidan causar a terceiros pola indebida e ilexítima utilización deste Sitio web.

A Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra non será responsable dos posibles danos ou prexuízos que se puidesen derivar de interferencias omisións, interrupcións, virus informáticos, avarías telefónicas ou desconexións no funcionamento operativo deste sistema electrónico, motivadas por causas alleas á Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra, de atrasos ou bloqueos no uso do presente sistema electrónico causados por deficiencias ou sobrecargas de liñas telefónicas, sobrecargas no sistema da internet ou noutros sistemas electrónicos.

A Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra non garante a veracidade nin se responsabiliza das consecuencias que puidesen derivarse dos erros nos contidos proporcionados por terceiros que puidesen aparecer neste Sitio web.

Igualmente, a Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra tampouco se responsabiliza dos contidos, produtos ou servizos que poidan visualizarse mediante ligazóns electrónicas ( links), directa ou indirectamente, a través deste Sitio web. Estas ligazóns non representan ningún tipo de relación entre a Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra e os particulares ou entidades titulares das páxinas ás que dan acceso. A Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra resérvase o dereito para retirar de modo unilateral e en calquera momento os links que aparecen no seu Sitio web.

A Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra exímese de responsabilidade en canto ás cookies que terceiros alleos puidesen instalar no disco duro do computador do usuario así como dos erros tipográficos ou inexactitudes que puidesen apreciarse nos contidos do seu Sitio web.

5. PROPIEDADE INTELECTUAL

Os dereitos de reprodución, distribución, transformación e comunicación pública deste Sitio web, son titularidade da Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra. Todos os textos, deseños, contidos, estrutura, bases de datos, logos, códigos fonte e demais elementos do Sitio web están protexidos pola lexislación e os tratados internacionais vixentes na materia.

O usuario, única e exclusivamente, pode utilizar o material que apareza neste Sitio web para o seu uso persoal e privado, quedando prohibido o seu uso con fins comerciais ou para incorrer en actividades ilícitas. Todos os dereitos derivados da propiedade intelectual están expresamente reservados pola Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra.

Calquera explotación de todo ou parte do contido deste Sitio web, efectuada de calquera forma ou por calquera medio, electrónico, mecánico ou outro, están estritamente prohibidos sen o permiso previo e por escrito da Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra. A infracción destes dereitos pode dar lugar a procedementos xudiciais, civís ou penais.

6. NAVEGACIÓN A TRAVES DAS PÁXINAS DO SITIO WEB

A Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra só obtén e conserva a seguinte información sobre os usuarios do Sitio web:

A.- o nome de dominio do provedor que lles dá acceso á rede ( ISP)
B.- A data e hora de acceso ao noso Sitio web
C.- A dirección da internet desde a que partiu o link que dirixe ao noso Sitio web
D.- O número de visitantes diarios de cada sección do Sitio web
E.- O navegador utilizado para ver o Sitio web.

AVISO LEGAL RECOLLIDO NO ANEXO DO REAL DECRETO 1495/2011, DO 24 DE OUTUBRO, DE DESENVOLVEMENTO DA LEI 37/2007, SOBRE REUTILIZACIÓN DA INFORMACIÓN DO SECTOR PÚBLICO, PARA O ÁMBITO DO SECTOR PÚBLICO ESTATAL

Aviso Legal sobre a reutilización da información do sector público