Servizos

Autorizacións - Concesións

TAXA DE OCUPACIÓN

COTA: Base Impoñible X Tipo de Gravame + Depreciación instalación

BASE IMPOÑIBLE

TERRENOS: : ORDE FOM/3226/2005, do 7 de outubro, pola que se aproba a valoración dos terreos e das augas da zona de servizo do porto de APMYRP.

Código Zona Descrición Zona Valor €/m2
Z-01 Zona I-1 115,6
Z-02 Zona I-2 111,38
Z-03 Zona I-3 102,92
Z-04 Zona I-4 109,96
Z-05 Zona II-5 102,92
Z-06 Zona II-6 69,08
Z-07 Zona III-7 63,44
Z-08 Zona IV-8 63,44
Z-09 Zona V-9 59,21
Z-10 ZonaVI-10 112,07
Z-11 Zona VI-11 115,6
Z-12 Zona VI-12 124,06
Z-13 Zona VI-13 115,6
Z-14 Zona VI-14 69,09
Z-15 Zona VII-15 73,31
Z-16 Zona VIII-16 73,31
Z-17 Zona IX-17 28,2
Z-18 Zona X-18 112,78
Z-19 Zona X-19 124,06
Z-AA Zona Agua A 27,73
Z-AB Zona Agua B 31,51
Z-AC Zona Agua C 11,84

 

TIPO DE GRAVAME

O tipo de gravame segundo está establecido no art. 176 do Texto Refundido da Lei de Portos do Estado e da Mariña Mercante aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2011 será o seguinte:

 • a) De acordo co disposto no título de outorgamento, no suposto de ocupación de terreos e de augas do porto para: 1.º Actividades portuarias relacionadas co intercambio entre modos de transporte, as relativas ao desenvolvemento de servizos portuarios, así como outras actividades portuarias comerciais, pesqueiras e náutico-deportivas: o 5,5 por cento.
  2.º Actividades auxiliares ou complementarias das actividades portuarias, incluídas as loxísticas, de almacenaxe e as que correspondan a empresas industriais ou comerciais: o 6,5 por cento.
  3.º Actividades relativas a usos vinculados á interacción porto-cidade: 7,5 por cento.

 • b) No caso de ocupación do voo ou subsolo de terreos ou espazos mergullados: o 2,75 por cento do valor da base impoñible que corresponda aos respectivos terreos ou augas, salvo que o seu uso impida a utilización da superficie, nese caso o tipo de gravame será o que corresponda de acordo co previsto na letra a) anterior.

 • c) De acordo co disposto no título de outorgamento, no suposto de ocupación de obras e instalacións para: 1.º Actividades portuarias relacionadas co intercambio entre modos de transporte, as relativas ao desenvolvemento de servizos portuarios e a outras actividades portuarias comerciais, pesqueiras e náutico-deportivas: o 5,5 por cento do valor dos terreos e do espazo de auga, o 3,5 por cento do valor das obras e instalacións e o 100 por cento do valor da depreciación anual asignada. No caso de lonxas pesqueiras, e outras obras ou instalacións asociadas coa actividade pesqueira, o tipo de gravame aplicable ao valor da obra ou instalación será do 0,5 por cento.
  2.º Actividades auxiliares ou complementarias das actividades portuarias, incluídas as loxísticas, de almacenaxe e as que correspondan a empresas industriais ou comerciais: o 6,5 por cento do valor dos terreos, do espazo de auga e das obras e instalacións e o 100 por cento do valor da depreciación anual asignada.
  3.º Actividades relativas a usos vinculados á interacción porto-cidade: o 7,5 por cento do valor dos terreos, do espazo de auga e das obras e instalacións e o 100 por cento do valor da depreciación anual asignada.

 • d) No suposto de uso consuntivo: o 100 por cento do valor dos materiais consumidos.

Os gravames para aplicar aos terreos e instalacións cuxo obxecto concesional sexa a construción, reparación ou despezamento de buque ou embarcacións serán 1,5 puntos porcentuais menores que os correspondentes a actividades portuarias.